Документация за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:

Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване по обособени позиции:
Обособена позиция 1 Доставка и въвеждане в експлоатация на телескопичен товарач - 2 бр.;

Обособена позиция 2 Доставка и въвеждане в експлоатация на мини челен товарач - 1 бр.;
Обособена позиция 3 Доставка и въвеждане в експлоатация на поточна линия за обработка на метални конструкции, състояща се от 6 компонента;

Обособена позиция 4 Доставка на специализирани транспортни средства за превоз на товари - 3 бр.

по проект BG16RFOP002-3.001-0741, име на проекта: „Повишаване на енергийната ефективност на "Тодоров и син 99" ООД”, кандидат за финансова подкрепа по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020

Пакет документи

 


Референции:


Удостоверения:

           

Грамоти: