През месец ноември 2017 г. "Тодоров и син 99" ООД стартира проект „Повишаване на енергийната ефективност на "Тодоров и син 99" ООД“, договор за БФП № BG16RFOP002-3.001-0741-C01.

Проектното предложение предвижда подмяна на технологично оборудване необходимо за осъществяване на основната дейност на дружеството при реализиране на проект „Повишаване на енергийната ефективност на „ТОДОРОВ И СИН 99” ООД, чрез инвестиции в ново високотехнологично оборудване, представляващо дълготрайни материални активи, разположени на площадката на промишлената система. Също така, се предвижда да се въведе и сертифицира система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001. Проектното предложение е насочено и към подобряване на енергийната ефективност на „ТОДОРОВ И СИН 99” ООД при производството на метални конструкции и части от тях.

По-конкретно, дружеството възнамерява да закупи и въведе в експлоатация следното високотехнологично оборудване за производство на метални изделия:

 • Телескопичен товарач 2 бр. - Мярка 1;
 • Мини челен товарач - Мярка 2;
 • Поточна линия за обработка на метални конструкции (6 компонента) - Мярка 3;
 • Специализирани транспортни средства за превоз на товари, 3 бр. - Мярка 4 ;

Реализирането на проекта ще направи производствените процеси на предприятието-кандидат по-ресурсно ефективни и по-екологосъобразни. Ще окаже влияние върху повишаването на енергийната ефективност и ще засили конкурентоспособността му, постигайки по-ниски производствени разходи и намалена зависимост от доставките на първични производствени суровини.

Проектът бе с продължителност 18 месеца и на стойност 1 275 500.00, от които 651 142.50 лв. европейско и 114 907.50 национално съфинансиране.

Проявяваме голяма активност по отношение на различни проекти по оперативните програми. Специално по този работихме близо година и не спираме да гледаме напред към следваща подобна възможност!

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------------------

Този документ е създаден по проект BG16RFOP002-3.001-0741, име на проекта:„Повишаване на енергийната ефективност на "Тодоров и син 99" ООД, кандидат за финансова подкрепа по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020

 

 

 

За Компанията

Строителна компания „Тодоров и син 99” ООД е правоприемник на „Тодоров и син 99” ЕООД, основана през 2010 г., със седалище и адрес на управление гр. Несебър.

Член е на Камарата на строителите в Република България и е вписана в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения – удостоверение № I –TV 012913 и № V –TV 008988.

Основната дейност на дружеството е комплексно строителство и реконструкция на жилищни, обществени и промишлени сгради, хотели и търговски обекти; изграждане на външни ВиК мрежи; инвестиционна дейност в строителството.

Стремежа на фирмата е пълно задоволяване нуждите на своите клиенти. Основен приоритет в работата е качеството на извършваната дейност при спазване на договорените срокове и коректните взаимоотношения с партньорите и инвеститорите.

Акцент се поставя върху внедряването на съвременни строителни технологии, използването на нови висококачествени материали и високопроизводителна техника.

Имаме изградени партньорски взаимоотношения с утвърдени доставчици на строителни материали. Основните от тях са – Деплан ООД , Стоди ООД, Бошнаков ЕООД, Керамика Бургас АД, ТМТ Елком ООД, В.А.В ООД, Монолит 1994 ЕООД, Екон 91 ООД, Геотон бетонови изделия ООД, Булгарком трейд ООД, Хъс ООД, СД Хикови и сие и др.

 

Нашият екип

 • Мениджъри с дългогодишен опит в сферата на строителството.
 • Технически ръководители с дългогодишен стаж и квалификация, отговаряща на съвременните изисквания за постигане на качествено изпълнение на строително-монтажните работи и безопасни условия на труд;
 • Постоянен състав от работници по всички специалности, способни да издават обектите в срок, с много добро качество и завършени до ключ.

Към настощия момент персоналът във фирмата наброява над 170 души, като включва:

 • Строителни инженери – ръководители и техници в строителството;
 • Аналитични специалисти;
 • Административен персонал;
 • Строителни работници - фирмата разполага със собствени бригади за всички строителни дейности.

Компанията поощрява служителите си да бъдат креативни, отговорни и целеустремени. Насърчава екипния подход и професионализма в работата на всички нива.